Punësimi i Gjelbërt për Energji të Pastër

Gjenerimi i punësimit të gjelbërt dhe energjisë së pastër është në fokus të projektit. Kjo do të arrihet përmes punësimit të 100 personave për pastrim të pyjeve dhe gjenerimit të biomases lokale për ngrohje publike. Ky projekt, gjithashtu do të zhvilloj aktivitete për ngritjen e kapaciteteve lokale dhe vetëdijes se komuniteteve për mbledhje të biomases.