Punësimi i Gjelbërt për Energji të Pastër

Gjenerimi i punësimit të gjelbërt dhe energjisë së pastër është në fokus të projektit. Kjo do të arrihet përmes punësimit të 100 personave për pastrim të pyjeve dhe gjenerimit të biomases lokale për ngrohje publike. Ky projekt, gjithashtu do të zhvilloj aktivitete për ngritjen e kapaciteteve lokale dhe vetëdijes se komuniteteve për mbledhje të biomases.

100 New Green Jobs Generated

GIZ supported project implemented by the Development Group LLC will generate 100 green jobs in west Kosovo. Main beneficiaries of the project are municipality of Gjakova and municipal public enterprice ‘Gjakova District Heating’. Employment target include youth, women and returnees with low economic incomes (potential migrants).

EU4WB Project Completed

Development Group LLC in partnership with British Council has successfully completed implementation of the EU funded project to support public administration reforms and regional cooperation in the Western Balkans. Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Northern Macedonia and Serbia benefited and participated in the poject.